تاريخ : پنجشنبه ۱ بهمن۱۳۸۸ | ۹:۳۹ قبل از ظهر | نویسنده : دبیرستان متفکران قزوین (دوره اول)

1

جاهای خالی را کامل کنید .

ü در آموزش نظامی به مجموعه ی حرکات .................... می گویند .

ü کم رنگ شدن معنویت در جامعه نا امنی ....................... می باشد .

ü به فعالیت هایی که انسان و حیوان برای حفظ خود انجام می دهند ........................... می گویند .

5/1

2

نام تعاریف داده شده را بنویسید .

ü پنهان کردن خود و تجهیزات از دید دشمن = (                       )

ü هم رنگ کردن خود و تجهیزات با محیط اطراف  =  (                          )

ü انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی به سمت اهداف کم اهمیت = (                   )

ü به مجموعه کارهایی که با اجرای آن تلفات جانی و مالی کاهش می یابد = (                   )

2

3

چرا آمار تلفات انسانی در جنگ های گوناگون متفاوت است ؟

 

 

1

4

بسیج مدرسه ی عشق است یعنی چه ؟

 

 

1

5

سه نمونه از نا امنی های اقتصادی در جامعه را بنویسید .

 

 

 

5/1

6

نهادهای رسمی و مردمی را که در زمان شروع جنگ با دشمن مقابله کردند نام ببرید .

 

 

 

5/1

7

اگر بخواهید سلاح های پیشرفته تری طراحی کنید چه ویژگی هایی را برای آنها در نظر می گیرید ؟ ( سه مورد )

 

 

5/1

8

انواع پشتیبانی و حمایت مورد نیاز در زمان جنگ را نام ببرید . ( چهار مورد )

 

 

 

 

 

2

9

خسارت کدام یک از حالت های سلاح شیمیایی بیشتر است . چرا ؟

 

 

 

 

 

2

10

در پشتیبانی جمعی رعایت چه نکاتی ضروری است ؟

 

 

 

 

 

2

11

عوارض طبیعی و غیر طبیعی را تعریف کرده و برای هر کدام دو مثال بنویسید .

 

 

 

 

 

2

12

سلاح های شیمیایی از نظر نوع اثر به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

 

 

 

 

 

2